Job_Announcement-600x380

ປະກາດຮັບພະນັກງານແມ່ບ້ານ

ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາ, ເປັນອົງການຈັດງຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ໂອກາດແມ່ຍິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດຳລົງຊີວິດທີ່ປາສະຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ເພດຍິງ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ.

ປະຈຸບັນສະມາຄົມ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ 01 ຕຳແຫນ່ງ

 1.  ພະນັກງານອະນາໄມຫ້ອງການ)ແມ່ບ້ານ)

ຫນ້າວຽກຫລັກ:

 1. ອະນາໄມຫ້ອງການ ບໍລິເວນພື້ນທີ່ພາຍໃນທຸກໆຫ້ອງ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບນອກຫ້ອງການ
 2. ຈັດຊື້ ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ເຮືອນຄົວ, ຊາ ກາເຟ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພະນັກງານ, ເຄື່ອງອະນາໄມ ແລະ ສີ່ງຂອງອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າວຽກທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ
 3. ກວດ-ຖູ ອະນາໄມພື້ນ ຫ້ອງການ, ຫ້ອງນ້ຳ, ເຮືອນ ຄົວ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ
 4. ປັດ ເຊັດ ໄຍແມງມຸມ ບໍລິເວັນ ປ່ອງຢ້ຽມ, ຕູ້ເກັບເອກະສານ, ກ້ອງຂັນໄດ ແລະ ບໍລິເວັນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ສະອາດງາມຕາ,
 5. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ( ສີ່ງທີ່ເຮັດໄດ້) ແລະ ເຄື່ອງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ ໃນຫ້ອງການ ເຊັ່ນວ່າ ຕູ້ເຢັນ, ພັດລົມ , ເຄຶ່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ ຫມໍ້ ຖ້ວຍ ຊາມ, ຜ້າເຊັດມື, ຜ້າເຊັດຕີນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປື້ອນເປິ,
 6. ຈັດກຽມອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ໃນຫ້ອງການ ໂດຍສະເພາະເວລາມີກອງປະຊຸມ ກຽມ ເຄື່ອງດື່ມ, ອາຫານຫວ່າງ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ແລະ ສີ່ງອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ປະຊຸມ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ໃຫ້ມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃດ້ຕະຫລອດເວລາ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຫ້ອງປະຊຸມ
 7. ສະໜອງນ້ຳດື່ມ,ກາເຟ,ນ້ຳຊາໃຫ້ແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຍາມຫ້ອງການ­(ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຮັດວຽກ)
 8. ຊ່ວຍວຽກບໍລະຫານ(ຖ້າມີການຮອງຂໍ
 9. ບຳລຸງຮັກສາຫົດດອກໄມ້ເປັນປົກກະຕິ
 10. ລາຍງານຕໍ່ຫົວໜ້າສາຍງານ ໃນກໍລະນີ ເກີດມີເຫດການ ຫລື ສີ່ງໃດນຶ່ງເກີດຂື້ນໃນຫ້ອງການ ເຊັ່ນ ມີການເສຍຫລາຍ ເປເພ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ
 11. ບາງຄັ້ງຄາວ ພະນັກງານອະນາໄມ ຈະຕ້ອງໄດ້ກະກຽມອາຫານໃຫ້ພະນັກງານ ຫລື ອາດມີການ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະກອບສ່ວນໃນວຽກອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ມາດຖານທີ່ຕ້ອງການ:

 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ ອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂື້ນໄປ
 • ສັນຊາດລາວ, ເພດຍິງ ອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ຂື້ນໄປ
 • ພາສາລາວ ສາມາດ ອ່ານອອກ ຂຽນໄດ້ ຖ້າຮຽນຈົບຊັ້ນ ປະຖົມ ຫລື ມັດທະຍົມ ຈະເປັນການດີ
 • ມີຄວາມມັກຮັກໃນອາຊີບທີ່ຕົນເຮັດ, ເປັນຄົນຫ້າວຫັນ-ດຸຫມັ່ນ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ
 • ສາມາດເລີ່ມວຽກໄດ້ທຸກເວລາ

ທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາຍ່ືນຄຳຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ຜ່ານງານ (ຖ້າມີ), ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງມາ ຫ້ອງການ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບ້ານສະພານທອງເຫນືອ, ເຮືອນເລກທີ 101/5 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທ 021 263349 ຫລື ສົ່ງຜ່ານອີແມວ: info@gdalaos.org; phouvanhse@gmail.com ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ່ website: www.gdalaos.org

ປິດຮັບສະຫມັກວັນທີ 05 ທັນວາ (12) 2016. ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າສຳພາດເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຄືນ

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *