Job_Announcement-600x380

ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍການເງີນ

ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ 1991 ເປັນຕົ້ນມາ, ເປັນອົງການຈັດງຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ  ແລະ ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມໃຫ້ໂອກາດແມ່ຍິງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດຳລົງຊີວິດທີ່ປາສະຈາກ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ເພດຍິງ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ.

ປະຈຸບັນສະມາຄົມ ຕ້ອງການຮັບພະນັກງານ ບໍລິຫານ ແລະ ຊ່ວຍການເງິນ 01 ຕຳແຫນ່ງ

ໜ້າວຽກບໍລິຫານ:

 1. ບໍລິຫານຫ້ອງການ(ລວມທັງຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມ) ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການພີມເອກະສານ, ສີ່ງພີມຕ່າງໆ, ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຝຶກອົບຮົມ, ຮັບໂທລະສັບ ແລະ ສົ່ງອີເມລຫາບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານລວມເຖີງເອກະສານທາງການຫາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຫ້ອງການ
 2. ຈັດຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຂົ້າຫໍສະໝຸດຂອງ GDA ເຊັ່ນ: ເອກະສານ, ແຜ່ນພັບ ແລະ ສີ່ງພີມໆເພື່ອໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ໃນງານຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມ
 3. ຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ພະນັກງານຍາມ ແລະ ແມ່ບ້ານ ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກເວລາມີແຂກມາຍາມຫ້ອງການ, ເປັນຜູ້ບໍລິຫານເອກະສານເຂົ້າ-ອອກຂອງສະມາຄົມ
 4. ປະສານງານກັບທີມ­ເວລາມີກອງປະຊຸມຫລືຝຶກອົບຮົມ, ສົ່ງໜັງສືເຊີນຕິດຕາມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພ້ອມທງລາຍງານ ຫາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ຮັບຊາບ, ລາຍງານກິດຈະກຳ, ກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ ໃບສະແດງການເຮັດວຽກ ຂອງຕົນເອງແບບສະໝໍ່າສະເໝີ
 5. ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆໃນຫ້ອງການ, ເຄື່ອງໃຊ້ເຮືອນຄົວ, ຈອງປີ້ຍົນການເດີນທາງ ແລະ ອື່ນໆຕາມນະໂຍບາຍຂອງສະມາຄົມ
 6. ຮັບຜິດຊອບຄ່າຈ່າຍໆໃນຫ້ອງການເຊັ່ນ: ຄ່າອິນເຕີເນັດ, ໄຟ້າ,ນ້ຳປະປາລ່ວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ຫ້ອງການ
 7. ເປັນຜູ້ບັນທຶກ ແລະ ຕິດຕາມບຳລຸງຮັກສາພະຫະນະໂດຍສະເພາະຊັບສົມບັດຂອງຫ້ອງການ, ບັນທຶກ ການເປ່ເພເຄື່ອງໃຊ້ໃນຫ້ອງການ, ປັບປຸງ ກວດກາ ຊັບສິນ ທີ່ເປ່ເພ ສັງລວມສີ່ງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ແລະ ລາຍງານສະພາບການນຳໃຊ້ ສົ່ງໃຫ້ອຳນວຍການ ເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ
 8. ພາລະບັດບາດນີ້ສາມາດປ່ຽນແປໄດ້ອີງຕາມອີຕາມຄວາມຈຳເປັນຂອງຫ້ອງການ ທີ່ຫົວໜ້າສາຍງານຫຼືອຳນວຍການສພມາຄົມເຫັນວ່າເໝາະສົມ

ຫນ້າວຽກຊ່ວຍການເງິນ:

 

 1. ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການຄັ້ງເງີນສົດ
 2. ສະຫລຸບລາຍຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ລວມທັງຄ່າບໍລິຫານໃນແຕ່ລະເດືອນ
 3. ເຮັດບົດລາຍງານການເງິນປະຈຳເດືອນສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານ ແລະອຳນວຍການໄດ້ກວດກາ ທຸກໆເດືອນ
 4. ເອົາຂໍ້ມູນລາຍຮັບ ລາຍຈ່າຍເຂົ້າໃນລະບົບບັນຊີຢູ່ໃນຄອມພີວເຕີຂອງຫ້ອງການໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 5 ຂອງເດືອນຖັດໄປ ພ້ອມທັງສະຫລຸບໃບດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກການເງິນ
 5. ບໍລິຫານ ຈັດການແຜນງົບປະມານ ປະຈຳເດືອນ ແຜນນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງແຕ່ໂຄງການໃນລະເດືອນ ສົ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າສາຍງານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຊັນອະນຸມັດຈາກອຳນວຍການ
 6. ໄປທະນາຄານ ເພື່ອເບີກເງິນເດືອນ, ຖອນເງິນ ແລະ ທຸລະກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນ້າວຽກທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ.

ຄຸນນະວຸດ ແລະ ມາດຖານທີ່ຕ້ອງການ:

 • ບໍ່ຈຳກັດເພດ ອາຍຸແຕ່ 18 ປີຂື້ນໄປ, ສັນຊາດລາວ,
 • ມີວິຊາສະເພາະດ້ານການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ບັນຊີ, ທະນາຄານ ຫລື ຂະແຫນງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ມະນຸດສຳພັນດີ
 • ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີ: ໂປຮແກມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອີນເຕີເນັດ, Word, Excel, Publisher ໆລໆ
 • ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫ້າວຫັນຕໍ່ຫນ້າທີ່ວຽກງານ, ບໍ່ເຄີຍຕ້ອງໂທດ ແລະ ມີຄະດີໃດໆມາກ່ອນ
 • ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຢ່າງຫນ້ອຍ 02 ປີຂື້ນໄປ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໂປແກມ ຄິກບຸກ ຫຍີ່ງເປັນການດີ.

ທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາຍ່ືນຄຳຮ້ອງດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມດ້ວຍຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້, ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ຜ່ານງານ (ຖ້າມີ), ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງມາ ຫ້ອງການ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບ້ານສະພານທອງເຫນືອ, ເຮືອນເລກທີ 101/5 ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂທ 021 263349 ຫລື ສົ່ງຜ່ານອີແມວ: info@gdalaos.org; phouvanhse@gmail.com ລາຍລະອຽດຫນ້າວຽກສາມາດເຂົ້າເບີ່ງໄດ້ທີ່ website: www.gdalaos.org

ປິດຮັບສະຫມັກວັນທີ 05 ທັນວາ (12) 2016. ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າສຳພາດເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຄືນ

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *