VAW day in Sangthong

Celebration of International day against Violence against Women in Sangthong District

On 20th Nov 2011, Lao Women Union in Sangthong District was organize campaign on Violence against Women (VAW) aim to raise awareness on VAW in sangthong which is first time for people here.

Participants including all sectors of District officers, 37 people are village chiefs and 37 people are head of Village Lao Women Union in hold district, GDG board committee and representative France of Embassy. activities started by mini marathon at 5:30 am, then seminar of VAW history then quiz and raise participant idea to participate end of violence against women in their society.

 

ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2011, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເມືອງ ສັງທອງໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນຕ້ານການໃຊ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເປັນການປູກຝັງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ກັບແມ່ຍິງ ຊື່ງໄດ້ຈັດເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ສັງທອງ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈາກ ທຸກຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ຕົວແທນນາຍບ້ານ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 37 ບ້ານຂອງ

ເມືອງ ສັງທອງ, ຕາງໜ້າຄະນະທີ່ ປຶກສາກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ສະຖານທູດຝຮັ່ງ. ຊື່ງກິດ

ຈະກຳໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 5:30 ໂມງເຊົ້າ ເປັນການຍ່າງເພື່ອສຸຂະ ພາບ, ສຳມະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງ ວັນສາ

ກົນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຖາມ-ຕອບ ແລະ ລະດົມຄຳເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ກັບແມ່ຍິງໃນສັງຄົມຂອງຕົນ.

Posted in General and tagged .

2 Comments

  1. ສະບາຍດີ,

    ຊົມເຊີຍທີ່ສະມາຄົມສະແດງງອອກເຖິງການຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍອະນຸຍາດບອກເລົ່າເຫດການທີ່ພົບເຫັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຂໍຖາມ. ມື້ວານນີ້, ວັນທີ 30ພຶດສະພາ2013 ທີ່ຈອມເພັດເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ. ຂ້າພະເຈົາໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຄວນຄາງດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດຂອງຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງ ເຊິ່ງພໍແນມໄປເຫັນຊາຍຄົນໜຶ່ງທົບຕີນາງ ແລະ ໃຊ້ແຜນຊີເມັນທົບເຂົາທີ່ຫົວລາວ. ຂ້າພະເຈົາຕົກໃຈຢ່າງແຮງບໍ່ຄິດວ່າ ມະນຸດຈະກະທຳເຊັ່ນນີ້ນຳກັນໄດ້. ຂ້າພະເຈົາແລ່ນໄປຫາອ້າຍເຂີຍແລະ ແມ່ເພື່ອບອກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດເພາະຮູ້ວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນແມ່ນເພື່ອນບ້ານ ແລະ ລາວຕິດຢາ ເກງວ່າຈະຖືກລູກຫຼົງ. ຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມໂທຫາຕຳຫຼວດ 191 ແຕ່ບໍ່ມີຄົນຮັບສາຍ. ກໍ່ເລີຍແລ່ນໄປຫານາຍບ້ານເພື່ອຂຄວາມຊ່ວຍເຫຼອ ເບິ່ງຄືຈະບໍ່ມີການຕອບສະໜອງທີ່ດີຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຊກຍັງດີ, ທີ່ມີຊາຍໃຈກ້າຜູ້ໜຶ່ງທີ່ແຖວນັນເຂົ້າໄປຫ້າມໄວ້. ຂ້ອຍບໍ່ກ້າແມ່ນແຕ່ຈະໄປເບິ່ງຕໍ່ເພາະສະເທືອນໃຈແຮງ, ແຕ່ຫວັງຢາກໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ມາດູແລ. ເຫັນບັນຫາສັງຄົມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໂຕເຊັ່ນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຖາມວ່າ ມີສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຄວນຊ່ວຍໄດ້ ຖ້າເກີດເຫດການເຊັ່ນນີ້? ມີເບີໃດທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ນອກຈາກ 191?

    • ສະບາຍດີໂສພາວັນ,
      ຂອບໃຈສຳລັບແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ. ແມ່ນແລ້ວນີ້ແມ່ນເຫດການທີ່ເປັນຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ຂໍຊົມເຊີຍທີ່ທ່ານບໍ່ເມີຍເສີຍຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວ. ຫາກເກີດກໍລະນີດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼືກໍລະນີກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງອີກບໍ່ວ່າຈະເປັນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ ສາມາດໂທເບີ hotline 1362 ສູນໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ເປັນກົນໄກນື່ງທີ່ມາດໃຫ້ໄດ້ທັງທີ່ພັກ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *