CEDAW

ຊື່ປື້ມ
ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນການທົບທວນດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳໄລຍະ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ
ASEAN commission on the promotion and protection of the rights of women and chidren
ບົດປະກອບຄຳເຫັນມ້ວນທ້າຍ ຂອງຂະນະກຳມະການຊີດໍ
ການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄືອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິ່ງ
What is cedaw ?
ນະໂຍບາຍແຮງງານຂ້າມຊາດ
ສົນທິສັນຍາລົບລ້າງ ທຸກຮູບການ ຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິ່ງ
ບົດລາຍງານປະຈຳໄລຍະທີ ຫົກ ແລະ ເຈັດ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຄຕໍ່ແມ່ຍິ່ງ
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິ່ງເຂົ້າໃນນິຕິກຳຕ່າງໆ
ຄຳຖະແຫຼງຫານຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ ຮັບຮອງເອົາໂດຍສມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ວັນທີ 20 ພະຈິກ 1989
ຖະແຫຼງການບາລາຍ ປີ 1996
CEDAW ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈຳແນກແມ່ຍິງ ( ຄືນສິດໃຫ້ແມ່ຍິງ)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
ASIA PACIFIC FORUM ON WOMEN, LAW & DEVELOPMENT
ສັງລວມຫຍໍ້ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສົນທິສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ນຳເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ
JUST BEGINNING
CEDAW: RESTORING RIGHTS TO WOMEN
TIME FOR ACTION: Implementing CEDAW in Southeast Asia
ແມຍິງລາວກ້າວສູ່ປັກກິ່ງ
UNIFEM Programme Facilitation in Southeast Asia
CEDAW, for Women’s Equality
Negotiating Culture: Intersections of Culture and Violence Against Women in Asia Pacific
In the Shandow of the Lunta
CEDAW AND THE LAW: A Gendered and Rights-Based Review of Vietnamese Legal Documents through the Lens of CEDAW
GOING CEDAW in the Philippines
Reflections on CEDAW 2008
ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ”ສົນທິສັນຍາສາກົນ (ຊີດໍ)”
ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ”ສົນທິສັນຍາສາກົນ (ຊີດໍ)”
COMPILATION OF REPORTS AND RELATED DOCUMENTS
Indigenous and Tribal Peoples: A Guide to ILO Convention
ຄຳຖະແຫຼງການຈາກະຕາສຳລັບຄວາມກ້າວໜ້າແມ່ຍິງ
Southeast Asia Reagional
ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍແມ່ຍິງໂລກຄັ້ງທີ 6
ຂະບວນການທົບທວນດ້ານສິດທິມະນຸດ
Concluding comment of cedaw committee
ປະລິນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ
ບົດປະກອບມ້ວນທ້ານຂອງຄະນະກຳມະການຊີດໍ
Women Migrants human rights through CADAW
ຫຼັກການກົດໝາຍລະຫ່ວງປະເທດທົວໄປກຽ່ວ ສົນທິສັນຍາດ້ານສິດທິມະນຸດ
Social and Cultural barriers to rual
ກົດປະເພນີ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດປະເພນີ ຢູ່ ສປປ ລາວ
X