ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ

ຂໍອະໄພ ພາສາ ລາວກຳລັງປັບປຸງ

ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDG) ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຫາກຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ເວບໄຊ໌ນີ້ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການ ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ໃຫ້ກັບບັນດາທ່ານກ່ຽວກັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ປື້ມ, ຊີດີ ແລະ ວີຊີດີ ຊື່ງສາມາດ ດາວໂລດເອົາຂໍ້ມູນ ໄດ້ຈາກ ຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງພວກເຮົາ

ຫ້ອງສະໝຸດ

 

 

ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ

ສິດທິຂອງເດັກນ້ອຍ

ຊົນເຜົ່າ

ແມ່ຍິງ ແລະ ເສດຖະກິດ

ບົດລາຍງານຂອງກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

X