Gender Development Association

News

ກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ CEDAW Concluding Observation period 8th – 9th Workshop for Lao CSOs

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ສິງຫາ 2019, ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ […]

X