ບາດກ້າວເສີມຂະຫຍາຍຈາກບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ແລກປ່ຽນການຕະຫຼາດກັບສະມາຄົມການຄ້າເປັນທຳລາວ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນຫລາຍໆປີຜ່ານມາບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກຄະນະພັກເມືອງ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກອົງການຈັດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງເມືອງ. ກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ແຜນງານຂອງສະມາຄົມເຊັ່ນ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກ ເມືອງສັງທອງ ໂດຍການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນກິດຈະກຳ ແລະ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມານີ້ທາງສະມາຄົມໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບສະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ, ຫ້ອງການການຄ້າເປັນທຳ, ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການຕະຫລາດກັບຮ້ານຫັດຖະກຳຊາວບ້ານ ແລະ ສູນຝຶກວິຊາຊີບແມ່ຍິງຫ້ວຍຫົງ ບາງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ສິ່ງສຳຄັນກໍ່ແມ່ນ ການບໍລິຫານຈັດການກຸ່ມ, ການຊອກຊ່ອງທາງໃນການຜະລິດ, ການຕະຫລາດເພື່ອກະຈາຍສິນຄ້າ ແລະ ກົນໄກການວາງແຜນໃນການຜະລິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.ພະນັກງານ GDA ແລະ ພະນັກງານລັດພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມຫັດຖະກຳຈາກເມືອງສັງທອງ

X