ກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ CEDAW Concluding Observation period 8th – 9th Workshop for Lao CSOs

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ສິງຫາ 2019, ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ”. ເປັນກຽດໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນທິລາ ກົງທອງທິບ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂຶ້ນເປັນປະທານເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ຄົນ (ຍິງ 22 ຄົນ/ ຊາຍ 7 ຄົນ), ໃນນັ້ນ ມີ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ 10 ອົງກອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 2 ອົງກອນ ແລະ ຈາກພາກລັດ (ຄະນະກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ.

In the morning, 2nd August 2019 at Vientiane Capital city. Gender Development Association (GDA) held a “CEDAW Concluding Observation period 8th – 9th Workshop for Lao CSOs”. Ms. Chanthila Kongthongtip, Board of GDA be the president of the workshop and there were 29 participants included female were 22 participants and male were 7 participants. (10 Lao CSOs, 2 INGO and 3 Governments from NCAWMC, LWU and MOHA)

X