Celebration of International day against Violence against Women in Sangthong District

VAW day in Sangthong

On 20th Nov 2011, Lao Women Union in Sangthong District was organize campaign on Violence against Women (VAW) aim to raise awareness on VAW in sangthong which is first time for people here.

Participants including all sectors of District officers, 37 people are village chiefs and 37 people are head of Village Lao Women Union in hold district, GDG board committee and representative France of Embassy. activities started by mini marathon at 5:30 am, then seminar of VAW history then quiz and raise participant idea to participate end of violence against women in their society.

 

ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2011, ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເມືອງ ສັງທອງໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາກົນຕ້ານການໃຊ້

ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເປັນການປູກຝັງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ກັບແມ່ຍິງ ຊື່ງໄດ້ຈັດເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ສັງທອງ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈາກ ທຸກຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງເມືອງ, ຕົວແທນນາຍບ້ານ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 37 ບ້ານຂອງ

ເມືອງ ສັງທອງ, ຕາງໜ້າຄະນະທີ່ ປຶກສາກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ສະຖານທູດຝຮັ່ງ. ຊື່ງກິດ

ຈະກຳໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 5:30 ໂມງເຊົ້າ ເປັນການຍ່າງເພື່ອສຸຂະ ພາບ, ສຳມະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງ ວັນສາ

ກົນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ຖາມ-ຕອບ ແລະ ລະດົມຄຳເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່

ກັບແມ່ຍິງໃນສັງຄົມຂອງຕົນ.

X