Training basic understanding on gender, women right and policy related to women advancement.

ໃນວັນທີ 16 – 18 ເດືອນ ພຶດສະພາ ປີ 2016 ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍຮ່ວມກັບກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາຝຶກອົບຮົມຄວາມເຂົ້າໃຈບົນພື້ນຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂັ້ມແຂງແມ່ຍິງ, ການຈຳແນກ ແລະ ການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ໃຫ້ກັບນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸຊຸມຊົນ ແຂວງ ອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແພກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ອັດຕະປື

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ສະຖານທູດລຸກຊຳບວກ

 

 

 

 

 

On the 16th to 18th of May GDA cooperation with the Ministry of Information, Culture and Tourism organized the Training basic understanding on gender, women right and policy related to women advancement for Radio programmer from 3 provinces (Attapue, Sekong and Salavanh) in the South of Laos which was held at the Information, Culture and Tourism Department of Attapue Province.

Support by: Luxembourg Embassy

IMG_5074

IMG_5030IMG_4832

IMG_4834

 

X