News

ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກແມ່ຍິງກ່ຽວກັບການຕັດສິນບັນຫາ

  ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກ ສຳລັບແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນບັນຫາ ປັດຈຸບັນຄູ່ມືດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຢູ່ໃນຫ້ອງສະໝຸດ ຂອງກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ້ ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ

ຂໍອະໄພ ພາສາ ລາວກຳລັງປັບປຸງ ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDG) ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແມ່ຍິງ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການພັດທະນາ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຫາກຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ ເວບໄຊ໌ນີ້ […]

X