News

ແລກປ່ຽນການຕະຫຼາດກັບສະມາຄົມການຄ້າເປັນທຳລາວ

ບາດກ້າວເສີມຂະຫຍາຍຈາກບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳ ໃນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນຫລາຍໆປີຜ່ານມາບັນດາກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກຄະນະພັກເມືອງ ແລະ ການຮ່ວມມືຈາກອົງການຈັດຕັ້ງອ້ອມຂ້າງເມືອງ. ກິດຈະກຳຂອງສະມາຄົມໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃຕ້ແຜນງານຂອງສະມາຄົມເຊັ່ນ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຫັດຖະກຳຕໍ່າຫູກ ເມືອງສັງທອງ […]

X