ກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານບັນທັດຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນວັນທີ 9-10 ມັງກອນ 2019.

ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານບັນທັດຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນວັນທີ 9-10 ມັງກອນ 2019, […]

EVAW Day activity in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR. 7th December 2018

ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງ, ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ […]

X