ກອງປະຊຸມ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ CEDAW Concluding Observation period 8th – 9th Workshop for Lao CSOs

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 02 ສິງຫາ 2019, ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ສປຊ ຕໍ່ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດປະຈຳໄລຍະທີ 8-9 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ […]

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານບັນທັດຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນວັນທີ 9-10 ມັງກອນ 2019.

  ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດງານກອງປະຊຸມສໍາມະນາແລກປ່ຽນ ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານບັນທັດຖານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນວັນທີ 9-10 ມັງກອນ […]

EVAW Day activity in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR. 7th December 2018

ເພື່ອເປັນການລະນຶກເຖິງວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫລວງ, ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ […]

X